REGULAMIN AKCJI “ZAMÓW TEST NA HIV”
(dalej “Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji o nazwie “Zamów Test na HIV”, zwanej dalej “Akcją”, jest Fundacja Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sewerynów 4/100,  wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000111176. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem akcji jest umożliwienie zamówienia bezpłatnego testu na HIV ( dalej “Test”) do wykonania w domu, osobom przebywającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 1 stycznia 2024 roku do odwołania.
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 §2 BEZPŁATNY TEST NA HIV

 1. W Akcji zostanie przyznanych określona liczba bezpłatnych testów na HIV do samodzielnego wykonania w domu (dalej “Test”).
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wysłania testów różnych producentów. 
 3. Organizator gwarantuje, że każdy z wysyłanych testów ma wysoką skuteczność (czułość i swoistość) oraz został dopuszczony do dystrybucji w Polsce.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG AKCJI

 1. Akcja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych.
 2. Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 3. W celu wzięcia udziału w Akcji oraz uzyskania Testu na HIV, Uczestnik powinien w czasie trwania Akcji:
  1. wypełnić ankietę zamieszczoną na stronie akcji zamowtestnahiv.pl,
  2. podać adres e-mail oraz aktualny (polski) numer telefonu.
 4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 3 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Akcji (dalej “Zgłoszenie”).
 5. Uczestnik może dokonać 1 zgłoszenia raz na 3 miesiące i otrzymać 1 Test na HIV raz na 3 miesiące.
 6. Wysyłka Testów na HIV odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 7. Test na HIV zostanie wysłany Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika Fundacji Edukacji Społecznej, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Akcji.
 8. Testy na HIV będą przyznawane, aż do wyczerpania się Puli Testów. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Testów, o prawie do Testu decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
 9. Informacja o wyczerpaniu puli Testów będzie dostępna na stronie zamowtestnahiv.pl oraz mediach społecznościowych Fundacji Edukacji Społecznej.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia wysłania testu, gdy liczba Zgłoszeń przez danego Uczestnika przekroczy limit w ust. 5 lub dane zostaną wypełnione nieprawidłowo.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.